info@jouwtoren.nl

Algemene Voorwaarden

Inleiding

De Toren V.O.F. is een samenwerking tussen de vennoten Marleen De Kok- van de Brug en Hanneke Bijvank- Wallet, hierna te noemen De Toren.

De Toren zal zich tot het uiterste inspannen om te voldoen aan de verwachtingen van de deelnemers. Daarbij horen een aantal spelregels, deze zijn opgesteld in de vorm van dit document Algemene Voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden voor ieder programma en iedere overeenkomst tussen De Toren en haar deelnemers, tenzij hiervan uitdrukkelijk en in schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

De voorwaarden zijn te downloaden via de website www.jouwtoren.nl en aan te vragen via  jouwtoren@gmail.com.

1. Algemeen

1.1 Onder ‘programma’ wordt in de algemene voorwaarden van De Toren verstaan workshops, lezingen, cursussen, trainingen en coaching, al dan niet meerdaags. Het in dit voorwaarde bepaalde geldt voor alle programma’s dat wordt georganiseerd door De Toren.

1.2 Onder ‘overeenkomst’ wordt in de algemene voorwaarden van De Toren verstaan de overeenkomst van een opdracht waarbij opdrachtnemer De Toren zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.

1.3 Onder ‘deelnemer’ wordt in de algemene voorwaarden van De Toren verstaan de persoon die zich opgeeft voor, dan wel deelneemt aan, een programma van De Toren.

1.4 Onder ‘opdrachtgever’ wordt in de algemene voorwaarden van De Toren verstaan de organisatie, stichting of vereniging die een deelnemer laat meedoen aan een programma van De Toren.

1.5 Onder ‘opdrachtnemer’ wordt in de algemene voorwaarden van De Toren verstaan een of beide vennoten van De Toren, of een persoon werkend voor De Toren.

2. Aanmelding

2.1 Aanmelding voor deelname aan een programma van De Toren geschiedt via het online aanmeldformulier van de website. Deelnemer vult alle gevraagde gegevens van het aanmeldformulier in.

2.2 Door het verzenden van het online aanmeldformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2.3 Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Bij overaanmelding wordt een wachtlijst aangelegd, ook op volgorde van aanmelding.

2.4 Aanmelding is pas definitief na het verzenden van het online aanmeldformulier en het ontvangen van een bevestiging met factuur van De Toren per mail.

3. Gezondheidsverklaring

3.1 Bij aanmelding dient de deelnemer altijd eventuele lichamelijke klachten en/ of psychische klachten te vermelden op het online aanmeldformulier, als ook het gebruik van medicijnen. Lichamelijke en/ of psychische klachten die ontstaan na aanmelding dienen per omgaande schriftelijk aan De Toren te worden gemeld.

3.2 Bij aanmelding dient de deelnemer altijd eventuele voedselallergieën en/ of dieetwensen te vermelden op het online aanmeldformulier. Voedselallergieën en/ of dieetwensen die er zijn na aanmelding dienen per omgaande schriftelijk aan De Toren te worden gemeld.

3.3 Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van gegevens zoals genoemd bij punt 3.1 en 3.2 kan uitsluiting van deelname aan het programma tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Na het ontvangen van het online aanmeldformulier stuurt De Toren binnen zeven dagen een bevestiging met factuur per mail. De betaling dient te geschieden volgens de betaalinstructie op de factuur.

4.2 Het totaalbedrag dient binnen 14 dagen na facturering te zijn voldaan. Bij ontvangst van de factuur minder dan 14 dagen voor start van programma, dient het totaalbedrag in ieder geval voor aanvang van het programma te zijn voldaan.

4.3 De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor het tijdig ontvangen van het te betalen bedrag door De Toren. Bij niet tijdige ontvangst van de betaling is de deelnemer in verzuim. De Toren stuurt in dit geval binnen twee werkdagen een betalingsherinnering.

4.4 De deelnemer heeft, na de betalingsherinnering, alsnog de mogelijkheid het totaalbedrag binnen vijf werkdagen te voldoen, echter ten alle tijden voor aanvang van programma. Indien betaling ook dan uitblijft, heeft de aanbieder het recht deelname aan het programma te annuleren en een incassotraject te starten.

4.5 Bij een incassotraject wordt de factuur verhoogd met de verschuldigde rente. Tevens zijn de incassokosten en eventuele hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer.

4.6 Alle genoemde bedragen in publicaties gelden per persoon en zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders staat aangegeven.

5. Annuleringsvoorwaarden

5.1 Als deelnemers besluiten te annuleren wegens ziekte, persoonlijke omstandigheden of andere reden, hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

– tot twee maanden voor aanvang van het aanbod: terugbetaling van 50% van de deelnamekosten

– tot een maand voor aanvang van het aanbod: terugbetaling van 25% van de deelnamekosten

– tot twee weken voor aanvang van het aanbod: geen restitutie mogelijk.

5.2 Het niet kunnen regelen van vervoer naar de locatie van programma, na betaling van de factuur aan de Toren, is geen geldige reden tot annulering van het programma.

5.3 Annuleren kan uitsluitend schriftelijk per email (jouwtoren@gmail.com) waarbij de datum van de email geldt als annuleringsdatum. Een bevestiging hiervan is noodzakelijk als bewijs van annulering. Telefonische annulering wordt niet geaccepteerd.

5.4 De deelnemer is geheel verantwoordelijk voor het juist en tijdig ontvangen van annulering door de Toren.

5.5 Bij onvoldoende aanmeldingen of bijzondere omstandigheden houdt De Toren het recht om het programma af te gelasten. In dit geval wordt het programma geannuleerd, waarbij alle gedane betalingen binnen zeven dagen zullen worden gerestitueerd aan de deelnemers.

6. Programma

6.1 De Toren heeft bij het programma een inspanningsverplichting naar normen van vakmanschap en zorgvuldigheid, geen resultaatsverplichting. Het ervaren succes van de deelnemer is geheel eigen verantwoordelijkheid en afhankelijk van eigen inzet en acties tijdens het programma.

6.2 De deelnemer neemt deel aan het programma vanuit een positieve grondhouding en stelt zich coöperatief en verantwoordelijk op bij het volgen van het programma.

6.3 De Toren verwacht van de deelnemers dat zij zich respectvol naar elkaar en De Toren gedragen. Bij misdragingen (drugs- en of overmatig drankgebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) volgt uitsluiting van verdere deelname aan het programma.

6.4 Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, is het programma inclusief lunch en/of diner.  Reis- en eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de deelnemer.

6.5 Bij bijzondere omstandigheden houdt De Toren het recht om de inhoud van het programma te wijzigen waarbij de grote lijn van het programma intact blijft.

7. Medische disclaimer

7.1 Het programma dat wordt aangeboden door De Toren is bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Lichamelijke en/ of psychische klachten horen altijd besproken te worden met een gekwalificeerd arts.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De Toren zal haar uiterste best doen om zorg te dragen voor een goed verloop van het programma. In geval van ongevallen of andere onvoorziene omstandigheden is De Toren echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan door, of in verband met haar verrichte diensten voor, tijdens en na het programma.

8.2 Deelnemer is aansprakelijk voor het eventueel door haar veroorzaakte ongevallen, onvoorziene omstandigheden, verlies of tijdens het gebruik van de locatieruimte ontstane schade aan gebouw, inventaris en toebehoren. Alle daarmee verband houdende kosten zullen op de veroorzaker verhaald worden.

9. Geheimhouding

9.1 De Toren heeft een geheimhoudingsplicht en zal hetgeen wordt besproken op geen enkele wijze delen met anderen, ook niet met de eventuele opdrachtgever.

10. Privacy

10.1 De Toren houdt zich aan de wet- en regelgeving voor het gebruik van persoonsgegevens zoals opgesteld door de algemene verordering gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring is te downloaden via de website www.jouwtoren.nl en aan te vragen via jouwtoren@gmail.com

11. Onvoorziene gevallen

11.1 In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslissen de vennoten van De Toren. Rekening houdend met ter plaatse geldend recht en gebruiken en redelijkheid en billijkheid hanterend.

12. Overig

12.1 De Toren blijft eigenaar van auteurs-, handelsnaam-, intellectueel eigendoms- en andere rechten. Deelnemer mag deze rechten niet anders gebruiken dan voor eigen privégebruik.

Close Menu